top of page

Polityka prywatności i bezpieczeństwa aplikacji DZIAK WODA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ DZIKA WODA

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej DZIKA WODA uruchomionej na Urządzeniach mobilnych.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu zainstalowania tej aplikacji.

3. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu DZIKA WODA jest posiadanie Urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet. W przypadku korzystania z niektórych Usług w tym SOCIAL WALL-WŁASNA SPOŁECZNOŚĆ konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, aby móc się zalogować i w pełni korzystać z modułu Social Wall. SOCIAL WALL zezwala użytkownikowi na wysyłanie informacji, zdjęć, opisu, komentarzy oraz polubień danych postów.

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
6. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.

7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów.

8. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
9. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności ich dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
10. Użytkownicy Aplikacji zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.
Korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
11. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Publikacja treści w SOCIAL WALL

12. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nie mogą zawierać treści bezprawnych, w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów, nie powinny zawierać danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, a także treści naruszających dobre imię innych Użytkowników.
13. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
14. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi i zdjęcia w Serwisie dobrowolnie. Oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych zdjęciach.
15. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca jest uprawniony do usuwania w całości lub części treści, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

16. Korzystania z Serwisu jest możliwe bez dokonywania rejestracji bądź logowania lub dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą modułu MOJE KONTO do logowania się w Serwisie. Po zalogowaniu się możemy korzystać z modułu SOCIAL WALL - WŁASNA SPOŁECZNOŚĆ. SOCIAL WALL zezwala użytkownikowi na wysyłanie informacji, zdjęć, opisu, komentarzy oraz polubień.

Konto, które utworzymy, możemy samemu usunąć w każdej chwili, wchodząc w moje konto, następnie wchodzimy w ikonę ustawienia, która znajduję się w prawym górnym rogu. Na dole ekranu pojawi się napis Delete my account, który trzeba kliknąć. Następnie klikamy YES DELETE. Konto, jak i wszystkie dane podane przy rejestracji zostaną usunięte.

Polityka RODO

 

Osoba logująca się w aplikacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Pan/Pani danych jest administrator aplikacji DZIKA WODA. Dane osobowe po zalogowaniu się będą przetwarzane w celu obsługi aplikacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych przy rejestracji do logowania w module MOJE KONTO jest dobrowolne.

bottom of page